Alicja Sabelová ART

Veřejné obchodní podmínky pro poskytování služeb (workshopy)

Milí návštěvníci webových stránek www.alicjasabelova.art,

právě jste se ocitli na stránce se všeobecnými obchodními podmínkami pro prodej služeb, tedy poskytování workshopů společné tvorby stromu z minerálů na vámi pořádané akci, o kterých jste si již nejspíše přečetli více informací na mém webu.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky pro prodej služeb (zkráceně jen „VOP“) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line portálu umístěného na webovém rozhraní www.alicjasabelova.art (dále jen „web“, „webové stránky“ nebo „webové rozhraní“) a obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici před tím, než učiníte závaznou objednávku workshopu prostřednictvím mailu, nebo zprávy na sociální síti. Přečtěte si je proto, prosím, pečlivě. Pokud si VOP přečtete, bude váš souhlas opravdu souhlasem.

Upozorňuji, že práva a povinnosti vztahující se k nákupu hotových stromů a tvorby stromů na míru upravují Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží

Kdy se VOP používají a jaký mají vztah k uzavřené smlouvě

VOP se použijí pro objednávku společné tvorby stromu z minerálů na vámi pořádané akci (dále jen „workshopy“) přes webové rozhraní. Stromy, které vznikly na workshopu, budou dále v dokumentu označovány také jako „výrobky“. VOP současně stanoví i bližší podmínky pro realizaci workshopů.

Samotná objednávka workshopů a proces uzavření smlouvy je popsaný níže. VOP jsou dokumentem, který tvoří nedílnou součást Smlouvy o poskytování služeb uzavřené mezi námi (dále též jen „Smlouva“). Pokud by ve Smlouvě byla ujednání, která se liší od textu VOP, mají ujednání ve Smlouvě přednost.

Poskytování workshopů probíhá na základě Smlouvy o poskytování služeb (dále též jen „Smlouva“) uzavřené mezi mnou jako Poskytovatelem a vámi jako Klientem (jako příjemcem služby). Smlouva je uzavírána v českém jazyce, archivovaná v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám. Smlouva je tvořena vaší závaznou objednávkou učiněnou prostřednictvím mailu nebo zprávy na sociálních sítích, jejím přijetím z mé strany a těmito VOP.

1. Základní údaje o mně

Alicja Sabelová
IČ: 00741566
se sídlem: Polní 902/27, 737 01 Český Těšín
zapsaná: v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Český Těšín

kontaktní e-mail: info@alicjasabelova.art
webové stránky: www.alicjasabelova.art

Adresa pro doručování je shodná jako adresa sídla. Na uvedeném e-mailu jsem vám k dispozici pro běžnou komunikaci i pro případné vyřizování podnětů a reklamací.

V dalším textu vystupuji už jen jako „Poskytovatel“.

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1. Shrnutí obsahu obchodník podmínek

Smlouvou se vám zavazuji poskytnout službu uvedenou v objednávce, a vy se zavazujete mi za službu zaplatit a tuto službu převzít. Pro uzavření smlouvy je potřeba, abyste podali objednávku a aby došlo k jejímu přijetí z mé strany (podle článku 3 těchto VOP).

2.2. Jaké služby poskytuji

Na webových stránkách nabízím realizaci zážitkového workshopu na vámi pořádané akci, které účastníkům akce zajistí jedinečnou možnost vytvořit společný, vzpomínkový strom z minerálů.

Účastníci akce, kteří se budou chtít na tvorbě stromu podílet, se mohou workshopu zúčastnit. Každému účastníkovi v průběhu workshopu názorně ukážu postup tvorby tak, aby se do společné tvorby mohl zapojit. Na workshopu vytvoříme korunu stromu, nebo alespoň její část a o kompletní dokončení stromu se následně postarám po skončení workshopu ve svém ateliéru.

Dokončený strom vám zašlu na adresu, kterou mi pro tento účel sdělíte. Dokončení autorského stromu v mém ateliéru a jeho zaslání zpět k vám je součástí mnou nabízené služby.

2.3. Jedná se o spotřebitelskou smlouvu?

O spotřebitelskou smlouvu se jedná v případě, že jste spotřebitelem, tj. pokud jste fyzickou osobou a službu objednáváte mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. V opačném případě se o spotřebitelskou smlouvu nejedná a nevztahuje se na vás ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto obchodních podmínek.

2.4. Jakou smlouvu spolu uzavíráme

Na prodej workshopů je uzavírána Smlouva o poskytování služeb. Tyto VOP podrobně popisují proces uzavírání Smlouvy prostřednictvím mailu nebo zpráv na sociálních sítích.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce, archivovaná v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám. Smlouva je tvořena vaší objednávkou zaslanou v běžném e-mailu nebo ve zprávě přes sociální síť a jejím přijetím z mé strany a těmito VOP. Ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanovením VOP.

2.5. Co je smlouva uzavřená distančním způsobem

Jedná se o Smlouvu, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž bychom se museli osobně potkat, neboť k jejímu uzavření využíváme webové rozhraní anebo e-mail nebo sociální sítě. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si jako Kupující hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

2.6. Čím se řídí naše vzájemná práva a povinnosti

V první řadě smlouvou, která je tvořena následujícími dokumenty:

 • těmito obchodními podmínkami, které vymezují naše vzájemná práva a povinnosti;
 • Zásadami ochrany osobních údajů, které upravují ochranu vašich osobních údajů;
 • podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní zejména při uzavírání smlouvy;
 • objednávkou a jejím přijetím z mé strany,

a v otázkách neupravených smlouvou se naše vzájemná práva a povinnosti řídí českým právním řádem, zejména následujícími právními předpisy:

 • zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“);
 • zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pouze pokud jste spotřebitelem).

2.7. Jak vyjádříte souhlas s obchodními podmínkami

Učiněním závazné objednávky v souladu s těmito obchodními podmínkami stvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi.

2.8. Co byste ještě ohledně obchodník podmínek měli vědět

V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se mu svým smyslem nejvíce blíží. Tím není dotčena platnost ostatních ustanovení.

Znění obchodních podmínek můžu měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly. Měnit či doplňovat obchodní podmínky lze pouze písemnou formou.

3. OBJEDNÁVKa A UZAVŘENÍ SMLOUVY

3.1. Uzavření Smlouvy o poskytování služeb

Pokud si jako Klient objednáváte uspořádání workshopu na vaší akci, zašlete nejdříve své požadavky (představu) prostřednictvím vyplněného poptávkového formuláře na webu, e-mailem nebo zprávou na sociální síti. Návrh smlouvy k odsouhlasení vám pak pošlu zpět e-mailem nebo zprávou na sociální síti.

Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste odeslali objednávku v souladu s těmito obchodními podmínkami  a aby došlo k přijetí této objednávky z mé strany (podrobněji v bodě 3.3. těchto VOP).

3.2. Popis nabízených služeb

Na webovém rozhraní naleznete podrobný popis nabízených služeb. Pro tvorbu vašeho stromu na workshopu se můžete inspirovat ve fotogalerii na webu. Upozorňuji, že skutečná podoba stromů prezentovaných v galerii se může drobně lišit (barevně) v závislosti na rozlišení a dalších parametrech monitoru, displeje, na kterém si stromy prohlížíte.

Prezentace služeb uvedená na webovém rozhraní je informativního charakteru. Jako Poskytovatel nejsem povinna uzavřít Smlouvu. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.

3.3. Objednání workshopu

Pro objednání workshopu můžete využít poptávkový formulář na webu, zprávu zaslanou na můj kontaktní mail, nebo přes sociální síť, kde uvedete:

 • podrobnější informace o akci, na které chcete, abych pro vás workshop realizovala (termín, místo konání, typ akce, počet hostů);
 • svoji představu o tvořeném stromu.

Na základě této zprávy vás poté budu kontaktovat zpět.

V okamžiku, kdy se shodneme na podobě stromu, termínu, místě realizace, požadavcích na prostor a cenovém rozsahu workshopu, potvrdíme si toto vše e-mailem nebo zprávou na sociální síti. Dále vás požádám o zaslání vašich kontaktních údajů (jméno, příjmení, adresu, e-mail, telefonní číslo, při objednávce na firmu i údaje o firmě, IČ, DIČ) na můj kontaktní e-mail.

Na základě dohodnutých informací a poskytnutých kontaktních údajů vám zašlu zálohovou fakturu na workshop, dále pak tyto Obchodní podmínky a Zásady ochrany osobních údajů.

Smlouva je uzavřena potvrzením objednávky z mé strany a uhrazením částky ze zálohové faktury na uvedený bankovní účet.

3.4. Změny uzavřené smlouvy

Jakékoli změny uzavřené Smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou možné jen na základě dohody mezi námi. Do doby uzavření Smlouvy můžete svoji objednávku zrušit e-mailem poslaným na moji elektronickou adresu uvedenou výše, nebo zprávou na sociální síti, pokud jste si takovou formou objednávali.

Objednávat workshopy přes webové rozhraní či e-mail je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Upozorňuji však, že výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti webu v důsledku nutné údržby webu anebo v důsledku okolností, za které neodpovídám, jako jsou výpadky připojení k internetové síti.

Smlouva o poskytnutí služeb je uzavřena okamžikem, kdy je vám doručeno přijetí objednávky z mé strany na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli v objednávce. Pokud by k přijetí objednávky nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy převezmete objednané zboží.

4. CENA SLUŽBY A JAK SE PLATÍ

4.1. Cena workshopu

Na webovém rozhraní je uvedena i cena. Ta je v případě workshopů cenou orientační a upřesněna bude až na základě vašich požadavků.

U objednávky workshopu spolu vždy předem dohodneme cenový rozsah (ten bude zohledňovat cenu workshopu, cestovné na workshop, náklady na ubytování, cenu za materiál, cenu za dotvoření stromu, a také cenu za dopravu výrobku zpět k vám z mého ateliéru, pokud tato bude účtována). O výši konečné ceny služby vás budu informovat přes email nebo sociální sítě po realizaci workshopu a dokončení stromu.

Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinna vám výrobek dodat až po úplném zaplacení sjednané ceny.

4.2. Záloha na workshop

U workshopů je požadována platba zálohy, která činí 14.500Kč.

Údaje pro platbu zálohy budou uvedené v zaslané zálohové faktuře zaslané na vás mail nebo prostřednictvím zprávy na sociální síti. Do okamžiku, než bude záloha připsána na můj účet, nejsem povinna začít pracovat na zakázce.

Zbývající část sjednané ceny bude účtována až v okamžiku dokončení stromu po realizovaném workshopu. O konečné ceně služby vás budu informovat prostřednictvím mailu nebo zprávy na sociální síti a připojím také fakturu na zbylou část sjednané ceny, která bude obsahovat také údaje k platbě. Po úhradě fakturované částky bude produkt dodán (dále viz. článek 5 těchto VOP).

V případě, že záloha nebude uhrazena ve splatnosti, a neuhradili byste ji ani po výzvě zaslané emailem nebo zprávou na sociální síti, smlouva se marným uplynutím dodatečné lhůty ruší a objednávkou se dále nezabývám.

Vezměte na vědomí, že v souladu s § 2119 odst. 1 občanského zákoníku jsme oprávněni požádat vás o uhrazení celé ceny služby před jejím dodáním (před odesláním dokončeného stromu).

4.3. Způsob platby

Sjednanou cenu je možné uhradit následujícím způsobem:

 • BEZHOTOVOSTNĚ (klasickým) bankovním převodem na můj bankovní účet: pokyny k platbě, v podobě faktury či zálohové faktury, obdržíte v e-mailu nebo zprávě na sociální síti. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována.

4.4. Splatnost ceny za služby

Platba kupní ceny je rozdělena na dvě části. V případě platby první části (platba zálohy), nastává její splatnost do 3 dnů od přijetí objednávky na základě zaslané zálohové faktury. Splatnost druhé části ceny služby nastává před odesláním dokončeného stromu, a to na základě výzvy, kterou vám zašlu na váš e-mail, a která vám bude doručena společně s fakturou za službu.

Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet.

Služby není možné hradit formou splátkového kalendáře.

5. DODÁNÍ SLUŽBY

5.1. Podrobné informace o workshopu

Všechny podrobné informace o konaném workshopu budou mezi námi dohodnuty ve Smlouvě. Jedná se především o:

 • termín a místo konání workshopu
 • dobu trvání workshopu
 • velikost stromu a materiál, ze kterého bude tvořen
 • požadavky na přípravu prostoru

5.2. Požadavky na přípravu prostoru

Mezi námi sjednaná Smlouva bude také obsahovat požadavky z mé strany na přípravu prostoru, ve kterém bude workshop realizován. Jde především o povinnost tento prostor důkladně připravit na konání workshopu podle pokynů uvedených ve smlouvě (zajištění stolu vhodné velikosti určeného pro realizaci workshopu, potřebného počtu židlí, přípojky na elektřinu, apod.), a také povinnost zajistit mi možnost přístupu do prostorů, ve kterých se bude workshop konat. V případě že dohodnutá součinnost nebude poskytnuta, jde toto její neposkytnutí z vaší strany k vaší tíži.

5.3. Realizace workshopu

a) Příprava místa

Při časové organizaci akce je nutné počítat s tím, že budu potřebovat hodinu na přípravu místa před konáním workshopu a zhruba půlhodinu na úklid místa po skončení workshopu.

b) Pravidla, povinnosti a souhlasy účastníků workshopu

Každý z účastníků akce, který se bude chtít zúčastnit workshopu, bude před zahájením tvorby důkladně seznámen s pravidly týkajících se bezpečnosti práce, které musí při účastni na workshopu dodržovat.

Před zahájením účastni na workshopu bude zájemce o účast požádán o souhlas s pořizováním a šířením fotografií, případně video a audio nahrávek z průběhu poskytování služby.

Účastník je povinen zdržet se jakéhokoliv jednání, které by bylo v rozporu s mými pokyny a mohlo by narušit průběh workshopu. Pokud se takového jednání dopustí, vyhrazuji si právo takovou osobu z účasti na workshopu vyloučit.

c) Průběh workshopu

Každý z účastníků vámi pořádané akce se bude moci zapojit do tvorby společného stromu. V průběhu workshopu budu každému z účastníků názorně ukazovat postup tvorby a těm, kteří budou potřebovat pomoct, budu plně k dispozici. Na workshopu budeme tvořit pouze korunu stromu. O kompletní dokončení stromu se následně postarám po skončení workshopu ve svém ateliéru.

Počet účastníků workshopu, kteří se mohou v jednu chvíli podílet na tvorbě, je omezen na maximálně 10 osob, abych se mohla každému z účastníků v případě potřeby dostatečně věnovat.

Workshopu se může zúčastnit každý z účastníků vaší akce, a to dospělí i děti ve věku od 5ti let.

Standardní dobu konání workshopu v délce 3 hodiny jde v případě potřeby prodloužit za hodinový příplatek. Na potřebě prodloužení doby konání se můžeme společně dohodnout až na místě.

5.3. Dokončení a doručení výrobku k vám

a) Dokončení a dodání výrobku

Na workshopu společně vytvoříme první část výrobku (korunu stromu) a o jeho dokončení se následně postarám osobně ve svém ateliéru. Na době dodání dokončeného výrobku se společně dohodneme. Dokončený výrobek bude předán přepravci do 7 pracovních dnů poté, kdy bude kupní cena připsána na můj bankovní účet.

Dodáním podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik, kdy je vám váš výrobek doručen.

Vlastnické právo k výrobku nabýváte okamžikem zaplacení celé kupní ceny, ne však dříve, než jej převezmete.

b) Převzetí výrobku

Dokončený strom vám zašlu v obalu jemu uzpůsobeném tak, aby se předešlo jeho poškození během přepravy. Při převzetí zásilky si, prosím, vždy zkontrolujte neporušenost obalu, a pokud zjistíte nedostatky, uplatněte je ihned u přepravce a kontaktujte mě (podrobnosti níže v části o uplatňování reklamace).

Odmítnutí zásilky s poškozeným obalem se nepovažuje za bezdůvodné odmítnutí převzetí zásilky. Naopak, pokud podpisem dodacího listu nebo soupisu balíků přepravce nebo obdobného dokumentu stvrdíte převzetí zásilky, má se zato, že výrobek byl dodán v neporušeném obalu a není možné již reklamovat výrobek z důvodu porušení celistvosti obalu.

c) Nepřevzetí výrobku

Pokud by bylo nutné z důvodů na vaší straně doručovat zásilku opakovaně anebo jiným než objednaným způsobem, jste povinni mi uhradit náklady na opakované doručení nebo na doručení jiným způsobem, nebude-li mezi námi výslovně ujednáno jinak.

V případě, že byste zásilku bezdůvodně odmítli převzít, mám nárok na náhradu nákladů spojených s jejím dodáním a uskladněním, jakož i dalších nákladů, které mi z důvodu nepřevzetí zásilky vzniknou.

6. oDSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6.1. Jak můžete odstoupit od Smlouvy o poskytování služeb

V souladu s občanským zákoníkem nemůžete jako spotřebitel bez udání důvodu odstoupit od smlouvy, jejichž předmětem je účast na workshopu či individuální workshop, neboť jsou poskytovány v určeném termínu. Tyto služby spadají pod smlouvy o využití volného času, pokud jsou tyto služby poskytovány v určeném termínu dle ustanovení § 1837 písm. j) občanského zákoníku, a vztahuje se na ně tak výjimka ze zákonného práva na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy.

6.2. Storno podmínky

V případě, že nemůže být workshop na vaší akci realizován, neprodleně mě o důvodu informujte prostřednictvím kontaktního mailu. V případě, že se nedohodneme na změně termínu či jiném řešení, máte právo od smlouvy uzavřené mezi námi odstoupit.

S ohledem na časovou náročnost přípravných prací ke konání workshopu, shánění a nákup materiálu, rezervování termínu, apod. si vyhrazuji právo požadovat při odstoupení od smlouvy storno poplatek, a to za těchto podmínek:

 • v případě zrušení workshopu do 21 dní před jeho konáním vám bude účtován storno poplatek ve výši 3.000 Kč, který vám bude stržen ze zaplacené zálohy;
 • v případě zrušení workshopu v době kratší než 21 dní před jeho konáním vám bude účtován storno poplatek ve výši 7.000 Kč, který vám bude stržen ze zaplacené zálohy;
 • v případě zrušení workshopu v době kratší než 7 dní před jeho konáním stává se celá vámi zaplacená záloha nevratnou.

Zaplacená záloha snížená o storno poplatek vám bude vrácena zpět do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Nebude-li dohodnuto jinak, bude vám platba vrácena stejným způsobem, jako byla přijata.

6.3. Kdy mohu odstoupit od smlouvy já, jako Poskytovatel

Vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy v následujících případech:

 • neobdrželi jsme od vás cenu služby v době splatnosti;
 • z objektivních příčin není možné za původních podmínek poskytnout službu;
 • plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním.

V případě, že nastala některá z výše uvedených skutečností, budu vás o odstoupení od smlouvy z mé strany neprodleně informovat.

Pakliže se výslovně nedohodneme na změně termínu workshopu či jiném řešení, bude vám celá zaplacená částka vrácena zpět do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Nebude-li dohodnuto jinak, bude vám platba vrácena stejným způsobem, jako byla přijata.

7. ZÁRUKA, PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMAČNÍ ŘÁD

7.1. Práva z vadného plnění u workshopů

Vaše práva z vadného plnění vůči nám se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 občanského zákoníku).

a) Za jaké vady odpovídám

Odpovídám vám za to, že moje služba nemá při poskytnutí vady a že je poskytnuta ve shodě se smlouvou. Služba při poskytnutí nemá vady a je poskytnuta ve shodě se smlouvou, když:

 • odpovídá jejímu popisu na webovém rozhraní;
 • je poskytnuta v dohodnutém termínu, na dohodnutém místě, po dohodnutou dobu a z dohodnutých materiálů;
 • je poskytnuta s náležitou odborností a péčí;
 • je v souladu s požadavky právních předpisů.

b) Jaká je záruční doba na poskytované služby

Mnou poskytované služby je možné reklamovat nejpozději do šesti měsíců ode dne poskytnutí služby z mé strany. Doporučuji vám nicméně služby reklamovat bez zbytečného odkladu po tom, co jste vadu objevili, ideálně v průběhu jejich poskytování. Usnadní to postup reklamace.

c) Jaká práva z vadného plnění máte

V případě, že vám služba byla poskytnuta vadně, máte zejména právo na:

 • bezplatnou nápravu (zejména na dodatečné poskytnutí služby nebo poskytnutí náhradní služby);
 • přiměřenou slevu z ceny služby;
 • odstoupení od smlouvy (pouze v případě, že je vadné plnění podstatným porušením smlouvy).

Případná další práva vyplývající z platných právních předpisů nejsou tímto ustanovením dotčena.

d) Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit

Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud:

 •  jste o vadě před poskytnutím služby věděli;
 • jste vadu sami způsobili, zejména porušením našich pokynů nebo právních předpisů.

7.2. Práva z vadného plnění u výrobku tvořeného na workshopu

a) Čím se při řídím v případě uplatnění záruky a práva z vadného plnění

Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a, jste-li spotřebitelem, § 2158 až 2174 občanského zákoníku). Při uplatňování práv z vadného plnění budu postupovat v souladu Reklamačním řádem.

Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 NOZ.

b) Odpovědnost za vady výrobku

Jako Poskytovatel vám odpovídám za to, že výrobek dokončený po realizovaném workshopu nemá při převzetí vady. Jste-li Spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že výrobek byl vadný již při převzetí. Jste-li Spotřebitelem, odpovídám i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí výrobku. Nejste-li spotřebitelem, odpovídám vám pouze za vady, které má výrobek při převzetí. S výrobkem, i při vybalování zásilky, prosím, zacházejte opatrně, aby nedošlo k jeho poškození.

c) Co není vadou výrobku

Po vybalení stromu z krabice mohou být jeho větve vlivem přepravy mírně propletené. Šetrně je proto rozpleťte, aby strom získal svůj původní tvar (příp. stabilitu). U stromů zhotovených z nelakovaného drátku se může časem objevit ztmavnutí vlivem vlhkosti v prostoru či působení slunečního světla. Toto není vada výrobku, ale přirozená vlastnost těchto kovů.

Při umístění výrobku na přímé sluneční světlo může časem dojít k vyblednutí některých druhů kamenů, s čímž je nutné počítat při umisťování stromu. Ani toto vyblednutí není vadou výrobku, ale přirozenou vlastností těchto minerálů.

Při manipulaci s výrobkem dbejte prosím zvýšené opatrnosti zejména v oblasti základního kamene. Strom je totiž spleten z velkého množství drátků, které v oblasti kořenů končí. Tyto konce drátků jsou ostré, a mohou tak způsobit nechtěné poškrábání rukou, či nábytku, ale vždy se snažím o jejich maximální začištění.

d) Co můžete požadovat v případě, že má výrobek vadu

V případě odstranitelné vady na dosud nepoužitém výrobku můžete požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z ceny.

e) Kdy právo z vadného plnění nejde uplatnit

Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím výrobku věděli, že výrobek má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním výrobku (ten slouží pouze pro dekorativní účely).

Dbejte prosím na to, aby byl výrobek vždy umístěn na rovném a stabilním povrchu bez otřesů, aby se předešlo převrhnutí či pádu stromu. Při jakémkoliv kontaktu s výrobkem dbejte na to, aby nedošlo vlivem nešetrné manipulace nebo pádu výrobku k deformaci koruny, ztráty stability stromu, ulomení menších větví či rozlomení kamene. Ulomení menších větví hrozí také při jejich nadměrném ohýbání. Zvýšené opatrnosti dbejte rovněž při čištění stromu od prachu, které se provádí osprchováním výrobku.

7.3. Reklamační řád

Jak postupovat při reklamaci?

Reklamaci u mě uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady, nejlépe v průběhu poskytování služby, tj. v průběhu konání workshopu.

Reklamaci lze uplatnit ústně v průběhu poskytování služby, po jejím ukončení e-mailem či písemně. Při uplatnění reklamace doporučuji co nejpřesněji popsat, v čem vadu služby spatřujete. Urychlí to postup při vyřizování reklamace. Zároveň je vhodné mě informovat o tom, jaké právo z vadného plnění jste si zvolili.

Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy mi byl oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady poskytnuté služby.

Při reklamaci vám vydám písemné potvrzení o tom, kdy jste právo uplatnili, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete. Dále (po vyřízení reklamace) vám vydám potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Reklamace (včetně případného odstranění vady) bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se nedohodneme na delší lhůtě.

V souladu s občanským zákoníkem máte právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace. Vezměte, prosíme, na vědomí, že právo na úhradu těchto nákladů musíte uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.

8. DALŠÍ INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE

8.1. Jaká oprávnění mám k výkonu své činnosti?

K prodeji zboží jsem oprávněna na základě živnostenského oprávnění. Má činnost nepodléhá jinému povolování.

8.2. Jak vyřizuji stížnosti

Případné stížnosti vyřizuji prostřednictvím svého kontaktního e-mailu. Dále se můžete obrátit na příslušný živnostenský úřad nebo na Českou obchodní inspekci.

8.3. Jaká máte práva při vzniku spotřebitelského sporu

Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi námi spor ze smlouvy, který se nám nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; webové rozhraní: www.coi.cz, www.adr.coi.cz; elektronický kontakt: adr@coi.cz; telefon: +420 296 366 360) nebo na Sdružení českých spotřebitelů, z. ú. (adresa: Tř. Karla IV. 430, 500 02 Hradec Králové, webové rozhraní: www.konzument.cz, elektronický kontakt: spotrebitel@regio.cz, telefon: +420 495 215 266) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.

Pro podání stížnosti týkající se zboží nebo služeb, které jste u nás zakoupili, a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů můžete rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

9. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV, ODPOVĚDNOST A UŽÍVÁNÍ WEBOVÉHO ROZHRANÍ

9.1. Je obsah webových stránek chráněn autorským právem?

Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty včetně obchodních podmínek, fotografie, obrázky, loga, programové vybavení a další) je chráněn mým autorským právem nebo právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez mého souhlasu či souhlasu držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní.

Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

9.2. Odpovědnost a užívání webového rozhraní

Nenesu odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní nesmíte používat postupy, které by mohly narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém.

Pokud se při užívání webového rozhraní dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit váš přístup na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit nám škodu, která vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

Upozorňujeme vás na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

10. ZÁVĚREM

Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Poskytovatele a Klienta ze smlouvy vyplývající.

Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem – Zásady ochrany osobních údajů.

Obchodní podmínky k prodeji hotových výrobků a výrobků tvořených na míru najdete v samostatném dokumentu – Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží

Vezměte, prosím, na vědomí, že jsem oprávněna tyto VOP jednostranně měnit, pro klienta však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky. Tato verze obchodních podmínek je v textové podobě ve formátu pdf také přílohou e-mailu potvrzujícího přijetí objednávky.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.9.2021.