Alicja Sabelová ART

Veřejné obchodní podmínky pro prodej zboží

Milí návštěvníci webových stránek www.alicjasabelova.art,

právě jste se ocitli na stránce se všeobecnými obchodními podmínkami pro prodej mých autorských stromů z minerálů a tvorbu stromů na míru, o kterých jste si již nejspíše přečetli více informací na mém webu.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží (zkráceně jen „VOP“) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line portálu umístěného na webovém rozhraní www.alicjasabelova.art (dále jen „web“, „webové stránky“ nebo „webové rozhraní“) a obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici před tím, než kliknete na tlačítko „Objednat“ na objednávkové stránce webu anebo než učiníte závaznou objednávku hotového stromu nebo tvorby na míru prostřednictvím mailu či zprávy na sociální síti. Přečtěte si je proto, prosím, pečlivě. Pokud si VOP přečtete, bude váš souhlas opravdu souhlasem.

Upozorňuji, že práva a povinnosti vztahující se k poskytování workshopů upravují Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb

Kdy se VOP používají a jaký mají vztah k uzavřené smlouvě

VOP se použijí pro prodej hotových stromů z minerálů z online katalogu (dále jen „hotové výrobky“) a objednávku zakázkové tvorby stromů z minerálů na míru (dále jen „tvorba na míru“) přes webové rozhraní, prostřednictvím mailu nebo zprávy na sociální síti. Hotové výrobky a výrobky vzniklé tvorbou na míru budou dále v dokumentu souhrnně označovány také jako „výrobky“.

Samotný nákup hotových výrobků a tvorby na míru a proces uzavření smlouvy je popsaný níže. VOP jsou dokumentem, který tvoří nedílnou součást kupní smlouvy uzavřené mezi námi (dále též jen „Smlouva“). Pokud by ve Smlouvě byla ujednání, která se liší od textu VOP, mají ujednání ve Smlouvě přednost.

Nákup hotových výrobků a tvorba na míru probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi mnou jako Prodávajícím a vámi jako Kupujícím. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, archivovaná v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám. Smlouva je tvořena vaší objednávkou (vyplněným a odeslaným objednávkovým formulářem na webovém rozhraní nebo závaznou objednávkou učiněnou prostřednictvím mailu nebo zprávy na sociálních sítích) a jejím přijetím z mé strany a těmito VOP.

1. Základní údaje o mně

Alicja Sabelová
IČ: 00741566
se sídlem: Polní 902/27, 737 01 Český Těšín
zapsaná: v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Český Těšín

kontaktní e-mail: info@alicjasabelova.art
webové stránky: www.alicjasabelova.art

Adresa pro doručování je shodná jako adresa sídla. Na uvedeném e-mailu jsem vám k dispozici pro běžnou komunikaci i pro případné vyřizování podnětů a reklamací.

V dalším textu vystupuji už jen jako „Prodávající“.

2. Důležité pojmy

2.1. Kdo je kupující

Kupujícím je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní, emailu nebo zprávy na sociální síti se mnou uzavře kupní smlouvu, kterou koupí některý z nabízených hotových výrobků. Kupujícím je i ten, kdo se mnou uzavře kupní smlouvu na produkt, který vyrobím jemu na míru, podle zadání, které si vzájemně odsouhlasíme.

Kupujícím může být jak Spotřebitel, tak podnikatel (podnikající fyzická osoba – OSVČ anebo právnická osoba, např. s.r.o.).

2.2. Kdo je spotřebitelem

Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, budu mít za to, že Smlouvu uzavíráte jako podnikatel a ne jako spotřebitel.

2.3. Jakou smlouvu spolu uzavíráme

Na prodej výrobků je uzavírána Kupní smlouva. Proces uzavírání Smlouvy prostřednictvím webového rozhraní je popsán podrobně v těchto VOP, s drobnými odchylkami se popis uplatní i pro uzavření Smlouvy na základě objednávky učiněné prostřednictvím mailu nebo zpráv na sociálních sítích. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, archivovaná v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám. Smlouva je tvořena vaší objednávkou (vyplněným objednávkovým formulářem na webovém rozhraní nebo individuální objednávkou zaslanou v běžném e-mailu nebo ve zprávě přes sociální síť), jejím přijetím z mé strany a těmito VOP. Ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanovením VOP.

2.4. Co je spotřebitelská smlouva

Je to Smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Spotřebitel má v mnoha případech výhodnější postavení než ostatní kupující. Pokud se některé právo týká pouze Spotřebitele, je to ve VOP výslovně uvedeno (tj. místo „Kupující“ je uvedeno „Spotřebitel“).

2.5. Co je smlouva uzavřená distančním způsobem

Jedná se o Smlouvu, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž bychom se museli osobně potkat, neboť k jejímu uzavření využíváme webové rozhraní, e-mail nebo sociální sítě. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si jako Kupující hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

2.6. Čím se řídí vzájemná práva a povinnosti

V první řadě smlouvou, která je tvořena následujícími dokumenty:

 • těmito obchodními podmínkami, které vymezují naše vzájemná práva a povinnosti;
 • Zásadami ochrany osobních údajů, které upravují ochranu vašich osobních údajů;
 • podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní zejména při uzavírání smlouvy;
 • objednávkou a jejím přijetím z mé strany,

a v otázkách neupravených smlouvou se naše vzájemná práva a povinnosti řídí českým právním řádem, zejména následujícími právními předpisy:

 • zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“);
 • zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pouze pokud jste spotřebitelem).

2.7. Jak vyjádříte souhlas s obchodními podmínkami

Učiněním závazné objednávky v souladu s těmito obchodními podmínkami stvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi.

2.8. Co byste ještě ohledně obchodních podmínek měli vědět

V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se mu svým smyslem nejvíce blíží. Tím není dotčena platnost ostatních ustanovení.

Znění obchodních podmínek můžu měnit či doplňovat. Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly. Měnit či doplňovat obchodní podmínky lze pouze písemnou formou.

3. Jak na objednávku a uzavření Smlouvy

3.1. Uzavření Kupní smlouvy

Jako Kupující objednáváte hotové výrobky přes webové rozhraní, tj. vyplněním objednávkového formuláře na webových stránkách, prostřednictvím kontaktního e-mailu nebo zprávy na sociální síti.

Pokud si jako Kupující objednáváte tvorbu na míru, zašlete nejdříve své požadavky (představu) prostřednictvím vyplněného poptávkového formuláře na webu, e-mailem nebo zprávou na sociální síti. Návrh smlouvy k odsouhlasení vám pak pošlu zpět e-mailem nebo zprávou na sociální síti.

Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste odeslali objednávku v souladu s těmito obchodními podmínkami a aby došlo k přijetí této objednávky z mé strany.

3.2. Popis nabízených výrobků

Na webovém rozhraní naleznete podrobný popis nabízených hotových výrobků a tvorby na míru. Upozorňuji, že skutečná podoba nabízených hotových výrobků se může drobně lišit (barevně) v závislosti na rozlišení a dalších parametrech monitoru, displeje, na kterém si produkty prohlížíte. Pro zadání výroby na míru se můžete inspirovat ve fotogalerii na webu.

Prezentace hotových výrobků uvedená na webovém rozhraní je informativního charakteru. Jako Prodávající nejsem povinna uzavřít Smlouvu. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.

3.3. Objednávka výrobků

a) Jak objednat hotový výrobek

Pro objednání hotových výrobků přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde jako Kupující vyplníte:

 • informace o objednávaném produktu (název vybraného produktu);
 • své kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresu, e-mail, telefonní číslo, při objednávce na firmu i údaje o firmě, IČ, DIČ);
 • preferovaný způsob dopravy.

Při vyplňování objednávkového formuláře budete také vyzváni k zaškrtnutí souhlasu s těmito Obchodními podmínkami a Zásadami ochrany osobních údajů. Závaznou objednávku odešlete kliknutím na objednávací tlačítko pod objednávkovým formulářem.

Objednávku hotových výrobků je možné učinit také prostřednictvím mailu, nebo zprávy na sociální síti. V tomto případě připojte k objednávce také výše uvedené kontaktní údaje, informace o objednávaném produktu a preferovaný způsob dopravy.

O přijetí objednávky vás budu informovat e-mailem uvedeným v objednávce. Součástí (přílohou) je také faktura na produkt, tyto Obchodní podmínky a Zásady ochrany osobních údajů.

Smlouva je uzavřena až v okamžiku, kdy je potvrzena objednávka z mé strany.

b) Jak objednat výrobek tvořený na míru

Pro objednání tvorby na míru můžete využít poptávkový formulář na webu, zprávu zaslanou na můj kontaktní mail, nebo přes sociální síť, kde uvedete svoji představu (pokud se inspirujete některým z mých hotových výrobků zobrazených ve fotogalerii, uvítám připojení odkazu). Já vás poté budu kontaktovat zpět.

V okamžiku, kdy se shodneme na podobě stromu, cenovém rozsahu tvorby, způsobu realizace, době zhotovení a způsobu dopravy, potvrdíme si toto vše e-mailem nebo zprávou na sociální síti. Dále vás požádám o zaslání vašich kontaktních údajů (jméno, příjmení, adresu, e-mail, telefonní číslo, při objednávce na firmu i údaje o firmě, IČ, DIČ) na můj kontaktní e-mail.

Na základě dohodnutých informací a poskytnutých kontaktních údajů vám zašlu zálohovou fakturu na tvorbu na míru, dále pak tyto Obchodní podmínky a Zásady ochrany osobních údajů.

U tvorby na míru je tak Smlouva uzavřena až v okamžiku, kdy je potvrzena objednávka z mé strany.

c) Je možné uzavřenou Smlouvu měnit či zrušit?

Jakékoli změny uzavřené Smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou možné jen na základě dohody mezi námi. Do doby uzavření Smlouvy můžete svoji objednávku zrušit e-mailem poslaným na moji elektronickou adresu uvedenou v části „Základní údaje o mně“ v čl. I. těchto VOP nebo zprávou na sociální síti, pokud jste si takovou formou objednávali.

V pochybnostech vás mohu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabývám.

Objednávat výrobky přes webové rozhraní anebo e-mail je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Upozorňuji však, že výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti webu v důsledku nutné údržby webu anebo v důsledku okolností, za které neodpovídám, jako jsou výpadky připojení k internetové síti.

d) Kdy je kupní smlouva uzavřena

Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je vám doručeno přijetí objednávky z mé strany na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli v objednávce. Pokud by k přijetí objednávky nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy převezmete objednané zboží.

4. CENA VÝROBKŮ A JAK SE PLATÍ

4.1. Cena výrobků

Na webovém rozhraní je uvedena i cena. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. V případě tvorby na míru jde o cenu orientační, která bude upřesněna na základě vašich požadavků. Nejsem plátce daně z přidané hodnoty.

U hotového výrobku je kupní cenou cena, která je u něj uvedená na webovém rozhraní v okamžiku odeslání vaší objednávky. Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, pak nejsem povinna vám za takovou zjevně chybnou cenu produkt dodat. Dojde-li ke změně ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z mé strany, platí cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

U objednávky tvorby na míru spolu vždy předem dohodneme cenový rozsah tvorby (ten bude zohledňovat odhadovanou časovou náročnost tvorby, cenu materiálu použitého pro tvorbu, a také cenu za dopravu hotového výrobku k vám, pokud bude účtována). O konečné ceně výrobku (kupní ceně) vás budu informovat přes email nebo sociální sítě po dokončení výrobku.

Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinna vám produkt dodat až po úplném zaplacení sjednané Kupní ceny.

4.2. Záloha na tvorbu na míru

U tvorby na míru je požadována platba zálohy, která činí 50% z minimální částky z dohodnutého cenového rozsahu tvorby. Údaje pro platbu zálohy budou uvedené v zaslané zálohové faktuře, a také přímo ve smlouvě mezi námi uzavřené (tedy v mailové komunikaci nebo zprávě zaslané přes sociální sítě). Do okamžiku, než bude záloha připsána na můj účet, nejsem povinna začít na zakázce pracovat.

Zbývající část sjednané ceny bude účtována až v okamžiku dokončení tvorby na míru. O přesné výši Kupní ceny a zbývající části sjednané ceny, vás budu informovat prostřednictvím mailu nebo zprávy na sociální síti a připojím také fakturu obsahující údaje k její platbě. Po úhradě fakturované částky bude produkt dodán (dále viz článek 5.).

V případě, že záloha nebude uhrazena ve splatnosti, a neuhradili byste ji ani po výzvě zaslané emailem nebo zprávou na sociální síti, smlouva se marným uplynutím dodatečné lhůty ruší a objednávkou se dále nezabývám.

Vezměte na vědomí, že v souladu s § 2119 odst. 1 občanského zákoníku jsme oprávněni požádat vás o uhrazení celé ceny zboží (vč. zálohy) před jeho odesláním nebo předáním.

4.3. Způsob platby

Sjednanou cenu je možné uhradit následujícím způsobem:

 • BEZHOTOVOSTNĚ (klasickým) bankovním převodem na můj bankovní účet: pokyny k platbě, v podobě faktury či zálohové faktury, obdržíte v e-mailu nebo zprávě na sociální síti potvrzující přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a produkt co nejdříve dodán.

4.4. Splatnost kupní ceny

Kupní cena je splatná do 3 dnů od potvrzení přijetí objednávky. Datum splatnosti je uvedeno na faktuře (nebo zálohové faktuře). Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet.

V případě, že byla platba ceny rozdělena na dvě části (zálohu a zbývající část sjednané ceny), nastává splatnost první části do 3 dnů od přijetí objednávky a druhá část ceny za zboží se stává splatnou před odesláním výrobku, a to na základě výzvy, kterou vám zašlu na váš e-mail, a která vám bude doručena společně s fakturou za zboží.

Zboží není možné hradit formou splátkového kalendáře.

5. dodání výrobku

5.1. Způsob dodání výrobku

Výrobek bude dodán jako poštovní zásilka na adresu vámi uvedenou v objednávce, prostřednictvím přepravní služby PPL, Zásilkovna, Česká pošta či jiného českého dopravce. U větších zásilek (výrobky nad cca 50cm) umožňuji pouze osobní převzetí nebo osobní doručení.

Preferovaný způsob dodání výrobků můžete zvolit v objednávkovém formuláři na webu, nebo jej dohodneme při naší komunikaci po mailu nebo zprávách přes sociální síť.

5.2. Náklady na dopravu

U výrobků není účtováno poštovné ani balné.

Výjimku tvoří výrobky větších rozměrů (cca nad 50cm) nebo ty, u kterých shledám, že by jim balíková přeprava mohla uškodit. U takových výrobků je způsob dopravy stanoven individuálně, a to formou osobního převzetí nebo osobního doručení. Osobní převzetí je zdarma. V případě osobního doručení je účtováno cestovné ve výši 10Kč/km a realizováno bude v termínu, na kterém se vzájemně dohodneme. O skutečnosti, že u vašeho výrobku bude potřeba řešit dopravu individuálně, budete vždy informováni ještě před samotným uzavřením smlouvy (v popisku hotového výrobku na webu, nebo v naší komunikaci ohledně tvorby na míru).

5.3. Dodací lhůta

Hotový výrobek bude předán přepravci do 7 pracovních dnů poté, kdy bude kupní cena připsána na můj bankovní účet. V případě, že by hotový výrobek nebyl skladem, budu vás kontaktovat s možností tvorby obdobného výrobku na míru.

U výrobku tvořeného na míru bude doba dodání mezi mnou a vámi dohodnuta. Dokončený výrobek bude předán přepravci do 7 pracovních dnů poté, kdy bude kupní cena připsána na můj bankovní účet.

Dodáním podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik, kdy je vám váš výrobek doručen.

Doba následného dodání výrobku vždy závisí také na zvoleném způsobu dopravy. Dobu dodání výrobku však nemůžu ovlivnit. V případě problémů týkajících se doby dodání mě kontaktujte a já budu situaci s dopravcem řešit.

Vlastnické právo k výrobku nabýváte okamžikem zaplacení celé kupní ceny, ne však dříve, než jej převezmete.

5.4. Převzetí výrobku

Všechny výrobky jsou zasílány v obalu jim uzpůsobeném tak, aby se předešlo jejich poškození během přepravy. Při převzetí zásilky si, prosím, vždy zkontrolujte neporušenost obalu, a pokud zjistíte nedostatky, uplatněte je ihned u přepravce a kontaktujte mě (podrobnosti níže v části o uplatňování reklamace).

Odmítnutí zásilky s poškozeným obalem se nepovažuje za bezdůvodné odmítnutí převzetí zásilky. Naopak, pokud podpisem dodacího listu nebo soupisu balíků přepravce nebo obdobného dokumentu stvrdíte převzetí zásilky, má se zato, že výrobek byl dodán v neporušeném obalu a není možné již reklamovat výrobek z důvodu porušení celistvosti obalu.

5.5. Nepřevzetí výrobku

Pokud by bylo nutné z důvodů na vaší straně doručovat zásilku opakovaně anebo jiným než objednaným způsobem, jste povinni mi uhradit náklady na opakované doručení nebo na doručení jiným způsobem, nebude-li mezi námi výslovně ujednáno jinak.

V případě, že byste zásilku bezdůvodně odmítli převzít, mám nárok na náhradu nákladů spojených s jejím dodáním a uskladněním, jakož i dalších nákladů, které mi z důvodu nepřevzetí zásilky vzniknou.

Pokud jste již uhradili kupní cenu, máme právo přistoupit k svépomocnému prodeji zboží dle § 2126 občanského zákoníku.

6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6.1. Jak můžete od smlouvy odstoupit

Od kupní smlouvy můžete jako spotřebitel bez udání důvodu odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy doporučujeme zaslat na mou doručovací adresu spolu se zbožím nebo na e-mail a neprodleně poté zaslat zboží na mou doručovací adresu. Pro odstoupení od smlouvy lze využít vzorový formulář.

6.2. Kdy od smlouvy odstoupit nelze

Upozorňuji, že v souladu s § 1837 občanského zákoníku není možné odstoupit mimo jiné od smluv o dodávce zboží, které bylo upraveno podle vašeho přání nebo pro vaši osobu (tvorba na míru).

6.3. Jaké má odstoupení od smlouvy důsledky

Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a hledí se na ni, jako kdyby nebyla uzavřena.

Byl-li vám společně se zbožím poskytnut s vaším souhlasem dárek, pozbývá darovací smlouva odstoupením od smlouvy kteroukoliv ze stran účinnosti. Dárek mi zašlete zpět společně s vraceným zbožím.

6.4. Jakým způsobem nám vrátíte zboží

Zboží jste povinni mi vrátit do 14 dnů od odstoupení od smlouvy na mou doručovací adresu. Zboží nezasílejte na dobírku, nejsem povinna jej takto převzít.

6.5. K vrácenému zboží doporučuji přiložit:

 • kopii dodacího listu a faktury (pokud byly vystaveny) nebo jiný doklad prokazující koupi zboží
 • písemné vyjádření o odstoupení od smlouvy (na našem formuláři nebo jinak) a zvoleném způsobu vrácení peněz.

Nepředložení některého z výše uvedených dokladů nebrání kladnému vyřízení vašeho odstoupení od smlouvy dle zákonných podmínek.

6.6. Kdy dostanete zpět své peníze

Veškeré přijaté peněžní prostředky vám vrátím do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Berte však na vědomí, že nejsem povinna vrátit vám peníze dříve, než mi vrátíte zboží nebo prokážete, že jste mi zboží odeslali.

Vedle kupní ceny máte i nárok na vrácení nákladů na dodání zboží k vám. Jestliže jste však zvolili jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který nabízím, vrátím vám náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Peníze vám vrátím stejným způsobem, jakým jsem je přijala (pokud mi do deseti dnů od odstoupení od smlouvy žádný jiný nesdělíte a nevzniknou vám tímto žádné další náklady), nebo způsobem, jaký budete požadovat.

6.7. Kdo hradí náklady za odeslání vráceného zboží

Náklady spojené s odesláním vráceného zboží na moji adresu hradíte vy, a to i v případě, že zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

6.8. Co když bylo vrácené zboží poškozené

Při zasílání zabalte strom nejlépe zpět do dárkové krabice, ve které k Vám dorazil. Pevně uvažte základní kámen ve spodní částí krabice tak, aby se strom během přepravy neuvolnil. Dárkovou krabici pak zabalte do vhodného obalu, aby nedošlo k poškození či zničení zboží.

Pokud zjistím, že vámi vrácené zboží je poškozené či znečištěné, odpovídáte za toto snížení hodnoty zboží.

6.9. Kdy mohu odstoupit od kupní smlouvy já, jako Prodávající

Vyhrazuji si právo odstoupit od smlouvy v následujících případech:

 • neobdržela jsem od vás kupní cenu v době splatnosti nebo jste zboží nepřevzali;
 • zboží z objektivních příčin není možné za původních podmínek dodat;
 • plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním.

V případě, že nastala některá z výše uvedených skutečností, budu vás o mém rozhodnutí odstoupit od smlouvy neprodleně informovat.

Pokud jste již zcela nebo zčásti uhradili kupní cenu, vrátím vám přijatou částku do pěti dnů od odstoupení od smlouvy, a to bezhotovostně na účet, který mi pro tento účel sdělíte, nebo ze kterého jste provedli úhradu.

7. ZÁRUKA, PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD

7.1. Práva z vadného plnění u výrobků

a) Čím se při řídím v případě uplatnění záruky a práva z vadného plnění

Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a, jste-li spotřebitelem, § 2158 až 2174 občanského zákoníku). Při uplatňování práv z vadného plnění budu postupovat v souladu s tímto reklamačním řádem.

Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 NOZ.

b) Odpovědnost za vady výrobku

Jako Prodávající vám odpovídám za to, že výrobek při převzetí nemá vady. Jste-li Spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že výrobek byl vadný již při převzetí. Jste-li Spotřebitelem, odpovídám i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí výrobku. Nejste-li spotřebitelem, odpovídám vám pouze za vady, které má výrobek při převzetí. Znovu upozorňuji, že při srovnání dodaného výrobku může být drobný rozdíl v barevnosti oproti barvě, jak se jeví na monitoru počítače, tabletu či mobilního telefonu, vzhledem k různému nastavení barevnosti monitorů a rozlišení. Taková drobná odchylka proto není důvodem pro reklamaci. S výrobky, i při vybalování zásilky, prosím, zacházejte opatrně, aby nedošlo k jejich poškození.

c) Co není vadou výrobku

Po vybalení stromu z krabice mohou být jeho větve vlivem přepravy mírně propletené. Šetrně je proto rozpleťte, aby strom získal svůj původní tvar (příp. stabilitu). U stromů zhotovených z nelakovaného drátku se může časem objevit ztmavnutí vlivem vlhkosti v prostoru či působení slunečního světla. Toto není vada výrobku, ale přirozená vlastnost těchto kovů.

Při umístění výrobku na přímé sluneční světlo může časem dojít k vyblednutí některých druhů kamenů, s čímž je nutné počítat při umisťování stromu. Ani toto vyblednutí není vadou výrobku, ale přirozenou vlastností těchto minerálů.

Při manipulaci s výrobkem dbejte prosím zvýšené opatrnosti zejména v oblasti základního kamene. Strom je totiž spleten z velkého množství drátků, které v oblasti kořenů končí. Tyto konce drátků mohou být ostré, a mohou tak způsobit nechtěné poškrábání rukou, či nábytku, ale vždy se snažím o jejich maximální začištění.

d) Co můžete požadovat v případě, že má výrobek vadu

V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady anebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu výrobku za nový anebo od Smlouvy odstoupit. V případě odstranitelné vady na dosud nepoužitém výrobku můžete požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z ceny anebo, není-li to neúměrné, požadovat výměnu produktu za nový. V případě, že neodstoupíte od Smlouvy anebo neuplatníte právo na dodání nového výrobku bez vad anebo opravu výrobku, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bych nebyla schopna vám nový nebo po opravě funkční výrobek bez vad dodat, stejně tak i v případě, že bych nesjednala nápravu v přiměřené době anebo že by vám sjednání nápravy působilo značné obtíže.

e) Kdy právo z vadného plnění nejde uplatnit

Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím výrobku věděli, že výrobek má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním výrobku (ten slouží pouze pro dekorativní účely).

Dbejte prosím na to, aby byl výrobek vždy umístěn na rovném a stabilním povrchu bez otřesů, aby se předešlo převrhnutí či pádu stromu. Při jakémkoliv kontaktu s výrobkem dbejte na to, aby nedošlo vlivem nešetrné manipulace nebo pádu výrobku k deformaci koruny, ztráty stability stromu, ulomení menších větví či rozlomení kamene. Ulomení menších větví hrozí také při jejich nadměrném ohýbání. Zvýšené opatrnosti dbejte rovněž při čištění stromu od prachu, které se provádí osprchováním výrobku.

7.2. Reklamace a jak postupovat

Reklamaci u mě uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. O reklamaci mě můžete předem informovat i e-mailem. Uvítám, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytnu písemné potvrzení.

Pokud je na základě vaší objednávky zboží dodáváno prostřednictvím přepravce, žádám vás o kontrolu zásilky za přítomnosti dopravce a v případě zjištění poškození zásilky o reklamaci přímo u dopravce. Přepravce následně sepíše s adresátem protokol o shledané závadě a zásilka bude doručena zpět odesílateli. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. Neúplnou nebo poškozenou zásilku mi neprodleně oznamte e-mailem na adresu: info@alicjasabelova.art, sepište s přepravcem škodní protokol a tento mi bez zbytečného odkladu zašlete e-mailem, nebo poštou. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky mi dává možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s Kupní smlouvou.

8. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

8.1. Jaká oprávnění mám k výkonu své činnosti

K prodeji zboží jsem oprávněna na základě živnostenského oprávnění. Má činnost nepodléhá jinému povolování.

8.2. Jak vyřizujeme stížnosti

Případné stížnosti vyřizuji prostřednictvím svého kontaktního e-mailu. Dále se můžete obrátit na příslušný živnostenský úřad nebo na Českou obchodní inspekci.

8.3. Jaká máte práva při vzniku spotřebitelského sporu

Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi námi spor ze smlouvy, který se nám nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; webové rozhraní: www.coi.cz, www.adr.coi.cz; elektronický kontakt: adr@coi.cz; telefon: +420 296 366 360) nebo na Sdružení českých spotřebitelů, z. ú. (adresa: Tř. Karla IV. 430, 500 02 Hradec Králové, webové rozhraní: www.konzument.cz, elektronický kontakt: spotrebitel@regio.cz, telefon: +420 495 215 266) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u mě poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.

Pro podání stížnosti týkající se zboží, které jste u mě zakoupili, a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů můžete rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

9. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV, ODPOVĚDNOST A UŽÍVÁNÍ WEBOVÉHO ROZHRANÍ

9.1. Je obsah webových stránek chráněn autorským právem

Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty včetně obchodních podmínek, fotografie, obrázky, loga, programové vybavení a další) je chráněn mým autorským právem nebo právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez mého souhlasu či souhlasu držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na webovém rozhraní.

Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

9.2. Odpovědnost a užívání webového rozhraní

Nenesu odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní nesmíte používat postupy, které by mohly narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém.

Pokud se při užívání webového rozhraní dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, jsem oprávněna omezit, pozastavit nebo ukončit váš přístup na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit mi škodu, která vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.

Upozorňuji na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

10. závěrem

Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.

Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem – Zásady ochrany osobních údajů.

Obchodní podmínky k poskytování workshopů najdete v samostatném dokumentu – Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb.

Vezměte, prosím, na vědomí, že jsem oprávněna tyto VOP jednostranně měnit, pro kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky. Tato verze obchodních podmínek je v textové podobě ve formátu pdf také přílohou e-mailu potvrzujícího přijetí objednávky.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.9.2021.